Advokátní kancelář

Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, tel. 777 857 758

Mgr. Jindřich Hájek, advokát

  • Právní služby
  • @-poradna & INFO
  • Kontakty

V MĚSÍCI ZAŘÍ 2019

poskytujeme drobné právní služby či úvodní konzultace, nepřesahující půl hodiny,

ZDARMA.

Dotazy můžete zasílat i e-mailem na akhajek@post.cz.


Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby. Advokáti advokátní kanceláře se zaměřují na obchodní, občanské a pracovní právo a dále zejména na trestní, rodinné, správní a mezinárodní právo. Zajišťují zakládání a správu společností, zastupování před soudy, přípravu smluvní agendy, komplexní právní a daňový servis.


Advokátní kancelář poskytuje právní služby v mnoha právních oblastech. Pro základní informaci o rozsahu poskytovaných právních služeb uvádíme následující heslovitý přehled:

Obchodní právo

§ poskytování konzultací, příprava smluv a jiných právních dokumentů včetně vypracování právních rozborů a stanovisek

§ právo obchodních společností a družstev (zakládání společností včetně zajištění všech potřebných dokumentů a provedení zápisu v obchodním rejstříku, jednání před živnostenskými úřady, změny zápisů v obchodním rejstříku, zvyšování a snižování základního kapitálu, přeměny společností)

§ problematika nekalosoutěžního jednání

§ firemní poradenství

§ poradenství při obchodních veřejných soutěžích

§ zastupování v konkursních řízeních, sepisování listin

§ zastupování před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení

§ zastupování při jednání s protistranou

Občanské právo

§ kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi (kupní, darovací a zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, návrhy na vklad do katastru nemovitostí)

§ sepisování nájemních a podnájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům

§ sepisování kupních a darovacích smluv na movité věci (tj. včetně motorových vozidel)

§ ochrana osobnosti

§ rodinné právo (úprava poměrů k nezletilým dětem, rozvody, majetková práva manželů, vypořádání společného jmění manželů)

§ poradenství při veřejných dražbách

§ ochrana spotřebitele

§ zastupování před soudy a jinými orgány (katastrální úřady atd.) ve všech stádiích řízení

§ zastupování při jednání s protistranou

§ úschova finančních prostředků

Pracovní právo

§ příprava dokumentů souvisejících se vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec

§ zastupování stran (zaměstnanců a zaměstnavatelů) při jednání s protistranou, před soudy a jinými orgány státní správy

Trestní právo

§ trestní obhajoby

§ trestně právní poradenství

§ zastupování poškozených v trestním řízení

§ sepisování dokumentů a podání pro soudy a ostatní orgány činné v trestním řízení

§ zastupování před orgány činnými v trestním řízení ve všech stádiích řízení

Práva k nehmotným statkům

§ průmyslová práva – zejména ochranné známky

§ autorské právo

§ „počítačové právo“ - práva vztahující se k elektronickým médiím, doménová jména ve vztahu k ochranným známkám a nekalosoutěžnímu jednání Finanční a daňové právo

§ kompletní daňové poradenství

§ zpracování veškerých dokumentů související s daňovou registrací a daňovými přiznáními

§ zastupování před finančními úřady a dalšími úřady státní správy, zastupování ve sporech s finančními úřady Právo cenných papírů včetně práva směnečného a šekového

Insolvenční právo

§ zastupování věřitelů a správců konkursních podstat Správní právo včetně práva stavebního

§ příprava dokumentů a podání

§ zastupování před úřady státní správy, zastupování při jednání s protistranou Letecké právo

§ příprava dokumentů a podání zejména při prodeji a koupi letadel a dalších zařízení, při zřizování zástavního práva k letadlům

§ jednání s Úřadem pro civilní letectví a s dalšími úřady státní správy

§ zajištění zápisu letadel a zástavního práva k letadlu do leteckého rejstříku, zastupování v souvislosti s leteckými nehodami, uplatňování náhrady škody apod.

Poskytování služeb virtuální kanceláře

více na: www.virtualníkancelar.info ODKAZ

Ceník

Ceny právních služeb jsou účtovány v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn a doplnění, zejména formou smluvní odměny podle počtu odpracovaných hodin. Odměna za poskytnuté právní služby zohledňuje jednak míru a složitost poskytnutých služeb klientovi, dále její časovou náročnost a rovněž i míru odpovědnosti advokáta. Jednorázové a drobné konzultace jsou placeny po jejich poskytnutí v hotovosti dle dohody klienta s advokátem uskutečněné na začátku jednání. V případě poskytnutí rozsáhlejších právních služeb advokát uzavře s klientem písemnou mandátní smlouvu o poskytování právních služeb, jejíž součástí je dohodnutá výše odměny advokáta, výše zálohy a její splatnost. Vyúčtování je prováděno měsíčně, nedohodne-li se klient s advokátem jinak.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporů ze smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi spotřebitelem (klientem) a advokátní kanceláří je klient oprávněn se za účelem jejich vyřešení obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Informace související s přijetím osobních údajů

Poskytovatel služeb – advokát jakožto správce osobních údajů se zavazuje osobní údaje fyzických osob, které mu budou na základě smluvních vztahů poskytnuty, zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii).

Správce osobních údajů

Jméno: Jindřich Hájek

IČO: 66245176

Adresa: Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1

E-mail: akpraha@post.cz

Tel: 777 857 758

Správce osobních údajů poskytuje klientovi tuto informaci související s přijetím osobních údajů:

Právní základ pro zpracování

• Smlouva o poskytování právních služeb

• Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

• Poskytovatelé údržby informačního systému

• Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

V případě potřeby nás můžete kontaktovat:

Mgr. Jindřich Hájek, advokát, zapsán u ČAK pod ev.č. 3020, IČO 66245176

Na Poříčí 1071/17

110 00 Praha 1

Česká republika

Telefon: 222 313 040

Mobil: 777 857 758

Fax: 222 313 048

Email: akhajek@post.cz

Mapa: ODKAZ

@-poradna

Právní služby je možné v určitých případech poskytovat i formou e-mailové komunikace. Jedná se zejména o drobné konzultace, úvodní konzultace před převzetím věci, zpracování stanovisek, vypracování právních dokumentů apod.

Právní služby touto formou jsou poskytovány za těchto podmínek:

-- zájemce (klient) zašle formou e-mailu nebo prostřednictvím formuláře dotaz či požadavek s popisem rozhodných skutečností vztahujících se k dané věci

-- po zodpovězení případných doplňujících otázek advokáta, bude klientovi zaslána odpověď na dotaz nebo s ohledem na charakter věci mu bude doporučen další postup

-- v případě zpracování stanoviska či vypracování dokumentů může advokát požadovat zaplacení zálohy na právní služby

-- po připsání zálohy na účet advokáta bude výstup zpracován a zaslán klientovi

-- po zaplacení doplatku ceny právních služeb bude klientovi vystaven daňový doklad

E-mail: akhajek@post.cz

Pro odeslání e-mailu můžete použít formulář v záložce Kontakty.

__________________

INFO

Základní informace k převodu osobního automobilu

Klíčová slova: převod automobilu, změna vlastníka, registr silničních vozidel, protokol o evidenční kontrole, evidenční kontrola

Již delší dobu se převod automobilu (zápis změny vlastníka do registru silničních vozidel) provádí přímým převodem bez dřívějšího odhlášení z původního vlastníka a následného přihlášení na nového vlastníka. Převod lze realizovat na jakémkoliv registru vozidel úřadu obce s rozšířenou působností. Registrační značky zůstávají stejné, nebude-li chtít kupující nové, nebo pokud nejsou poškozené.

Ideální je, když se dostaví k převodu vozidla na registru vozidel jak prodávající, tak kupující. Převod lze provést i na základě plné moci, ale zde mohou nastat komplikace v případě, že zmocněná osoba převod neprovede nebo jej neprovede v zákonné 10 denní lhůtě od podpisu kupní smlouvy atd.

Při zápisu změny vlastníka je nutné předložit následující dokumenty:

-- žádost o zápis změny vlastníka do registru silničních vozidel (https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare/Zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf.aspx?lang=cs-CZ),

-- velký technický průkaz osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),

-- protokol o evidenční kontrole vozidla (ne starší 30 dnů),

-- zelená karta (potvrzení o zákonném pojištění),

-- doklady totožnosti účastníků popř. plná moc s ověřeným podpisem.

Ideální postup při prodeji a převodu automobilu by pak byl následující:

-- zajištění protokolu o evidenční kontrole u STK (bude použitelný 30 dnů; poplatek 400,- Kč),

--uzavření kupní smlouvy,

-- společný převod na registru vozidel (poplatek 800,- Kč; příp. poplatek na podporu sběru, zpracování a využití vybraných autovraků - “ekologická daň”),

-- zaplacení kupní ceny,

-- předání vozidla a dokladů k vozidlu.

__________________

Podporuji

Sídlo advokátní kanceláře - Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1
Vizitka AK

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2021

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.